•  
 •  

Uitgangspunten

 • Deze uitgave is een praktisch handboek met daarin verrichtingen zoals beschreven in LPA 8.1 en/of in de eindtermen van het medisch inhoudelijk deel van de opleiding tot ambulanceverpleegkundige.
 • De beschrijving van de verschillende verrichtingen is gebaseerd op de ervaring van experts, waar mogelijk ondersteund door bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek.
 • Alleen de wijze van uitvoering van de verrichting is beschreven. Indicaties en contra-indicaties voor de verrichting blijven buiten beschouwing.
 • De beschreven werkwijze is veelal niet de enige manier waarop de verrichting uitgevoerd kan worden. Met andere woorden: hoewel dit overzicht richtinggevend is voor het uitvoeren van de verschillende verrichtingen, kunnen omstandigheden het nodig maken een verrichting toch anders uit te voeren.
 • Nieuwe inzichten en het beschikbaar komen van nieuwe wetenschappelijke gegevens maken bijstelling van deze uitgave regelmatig noodzakelijk. De protocollencommissie ontvangt graag uw commentaren, inzichten en ervaringen als input voor de volgende actualisatie.

Opbouw en structuur

 • Bij de beschrijving zijn uitsluitend de voor de preklinische zorg relevante aspecten vermeld.
 • Er is niet beschreven wie de verrichting kan/mag uitvoeren. Dit is vastgelegd in wet- en regelgeving en andere (beleids)documenten, zoals de nota ‘Verantwoorde Ambulancezorg’.
 • De verrichtingen zijn om praktische redenen alfabetisch gerangschikt. Er is geen onderscheid gemaakt tussen risicovolle, voorbehouden, diagnostische en therapeutische handelingen.
 • Omdat landelijk niet altijd identieke devices/medische hulpmiddelen worden toegepast, zijn de verrichtingen universeel beschreven. Voor de bediening van specifeke devices/medische hulpmiddelen in de verschillende regio’s moet de gebruiksaanwijzing en/of het voorschrift van de fabrikant worden gevolgd. De uitgave kan om die reden regionaal worden aangevuld.
 • Voorlichting van de patiënt, het toepassen van hygiënische maatregelen en andere steeds terugkerende voorwaarden voor het verantwoord uitvoeren van een verrichting, zijn niet beschreven. Dit is beschouwd als aanwezige basiskennis van de ambulancezorgprofessional.
 • Als tekst ‘tussen haakjes (….)’ staat, is bedoeld dat dit bij een goede uitvoering van de verrichting optioneel is: het is mogelijk van toepassing.
 • De leeftijdsgroepen van het LPA zijn aangehouden, tenzij anders benoemd bij een specifieke verrichting.