•  
  •  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Met huiselijk geweld wordt gedoeld op lichamelijk, geestelijk of psychisch geweld waarbij alleen meerderjarigen rechtstreeks zijn betrokken. Daarbij wordt onder geweld verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer. Daaronder valt ook seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling.  Seksueel geweld omvat ook seksueel misbruik en seksuele exploitatie door iemand uit de huiselijke kring of door iemand tot wie het slachtoffer in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat. Gezien de specifieke vervolgstappen is seksueel geweld apart benoemd in het protocol. 

Bij een disclosure is er sprake van een onthulling. Het slachtoffer (kind of volwassene) of de pleger maakt zelf melding van en/of vraagt hulp voor actuele kindermishandeling en/of huiselijk geweld. 

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling betreft het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere (vanaf circa 65 jaar) staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijk en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden zal en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. Kindermishandeling omvat elke vorm van een voor minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Het is dus meer dan lichamelijk geweld, zo valt verwaarlozing hier ook onder

Kind- en mantelzorgverleningscheck

Bij een kindcheck gaat de ambulancezorgprofessional na of een volwassen patiënt verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van een of meer minderjarigen, met het oog op de veiligheid van hen. Deze check verplicht hulpverleners bij iedere zorgverlening aan een volwassene na te gaan of deze volwassene de zorg voor een of meer kinderen heeft, waarbij in de omstandigheden waarin de volwassene verkeert mogelijk geen veilige omgeving voor een kind te creeeren of te behouden is.
Zonder limitatief te zijn kan worden gedacht aan:

  • chronische of acuut psychiatrische stoornis; depressie;
  • suïcidale gedachten of agressieve gedachten of gedrag;
  • uitingen van middelengebruik/verslaving;
  • vermoeden huiselijk geweld;
  • (dreigende) huisuitzetting, afsluiting van gas, water en licht;
  • alle situaties waarbij er een onveilige omgeving voor het kind is.

Mantelzorgverleningscheck

De mantelzorgverleningscheck is vergelijkbaar met de kindcheck. Hierbij wordt nagegaan of er in de omgeving van de patiënt personen zijn die afhankelijk zijn van deze patiënt voor mantelzorg.

Veilig Thuis (VT)

Ambulancezorgprofessionals zijn voor een relatief korte periode betrokken bij slachtoffers en plegers van huiselijk geweld of kindermishandeling; zij kunnen voor de langere termijn geen bescherming bieden aan de slachtoffers. Ambulancezorgprofessionals beschikken vaak onvoldoende over informatie ten aanzien van eerder slachtoffer- of plegerschap van betrokkenen. Daarom is het van belang zorgwekkende situaties altijd bij VT te melden, zodat VT signalen over een langere periode van tijd en vanuit verschillende bronnen bij elkaar kan brengen. En zodat VT snel(ler) signaleert wanneer opnieuw sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en passende, toereikende hulp kan worden ingezet om structurele patronen van geweld te doorbreken. VT bekleedt daarmee een radarfunctie, gericht op de korte en langere termijn.

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

-

Verdieping

-