•  
  •  

Voorwoord

Deze beschrijving van de Verrichtingen in de Ambulancezorg is de opvolger van het ‘Leerboek Handelingsschema’s preklinische hulpverlening’ (2008). Ontwikkelingen en innovaties in de ambulancezorg en de publicatie van het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) 8 vormen de achtergrond voor de actualisatie van het leerboek. Deze uitgave is bedoeld als naslagwerk, als een houvast voor alle professionals werkzaam in de ambulancezorg en is gebaseerd op de ervaring van experts, waar mogelijk ondersteund door bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Het is nadrukkelijk niet bedoeld als een vaststaand algoritme waar niet vanaf geweken mag worden.

Onder verantwoordelijkheid van de landelijke Protocollencommissie van Ambulancezorg Nederland heeft de expertgroep, die de actualisatie heeft uitgevoerd, gekozen voor een vernieuwde opzet. Hiermee kunnen professionals, werkzaam in de ambulancehulpverlening, zich de routines van de soms dagelijkse, soms incidenteel voorkomende handelingen eigen maken.

De speciaal voor dit doel ingestelde expertgroep – bestaande uit inhouds- en materiedeskundigen uit het veld - heeft veel werk verzet. V&VN Ambulancezorg en de NVMMA hebben de beschreven verrichtingen in conceptfase ter becommentariëring voorgelegd gekregen. Het bureau van AZN heeft de totstandkoming ondersteund. Dank aan allen!

Namens de protocollencommissie,

C. in ’t Veld
Voorzitter