•  
  •  

Reanimatie volwassene

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

In de praktijk is niet altijd duidelijk wat de oorzaak is van een circulatiestilstand. Gebruik klinisch redeneren om een beslissing te maken welke aanpak het meest aangewezen is, op basis van de bevindingen. Als er twijfel blijft bestaan over de oorzaak, volg dan het reanimatieprotocol waarbij hypoxie, hypovolemie, spanningspneumothorax en tamponade vroegtijdig aandacht krijgen als mogelijk reversibele oorzaken.

Eerste 10 minuten

De eerste 10 minuten van de reanimatie ligt de focus op het geven van thoraxcompressies, beademing met zuurstof, defibrillatie, behandeling van de oorzaak van de circulatiestilstand en medicatietoediening. Coach overige (burger)hulpverleners die manuele thoraxcompressies uitvoeren. Als na 10 minuten reanimatie nog geen herstel van de spontane circulatie is opgetreden, moet overwogen om te vervoeren naar een centrum met adequate opvang. 
Argumenten voor vervoer zijn met name een persisterend schokbaar ritme (VF/VT), reversibele oorzaken waarbij initiële behandeling onvoldoende effect heeft en andere omstandigheden die aanvullende behandeling vereisen. De afweging gaat over de potentiële winst van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van het ontvangende ziekenhuis tegenover nadelen van vervoeren zoals verlies aan kwaliteit van de reanimatie tijdens het vervoer. Als er geen reden is om na 10 minuten te vervoeren, continueer dan de reanimatie tot 20 minuten.

Herstel spontane circulatie

Bij vermoeden herstel spontane circulatie tijdens thoraxcompressies wordt het tweeminutenblok in principe afgemaakt, tenzij patiënt overtuigende tekenen van leven vertoont. Tekenen van leven zijn, vooral in combinatie:
• spontane, regelmatige, en adequate ademhaling.
• lokaliserende bewegingen van de patiënt.
• openen van de ogen.
• significante stijging van het EtCO2
.
Voor de ritmecheck: start met voelen naar pulsaties, thoraxcompressies voortzetten, defibrillator opladen, overweeg mee laten lopen van de printer, stop compressies maximaal 5 seconden, beoordeel pulsaties.

Bij 20 minuten

Als dan nog geen ROSC is opgetreden, overweeg dan om alsnog te vervoeren, de reanimatie ter plaatse te continueren of te staken. Argumenten om een reanimatie na 20 minuten te staken zijn een niet-schokbaar ritme (PEA of asystolie) als eerste ritme, persisterend niet-schokbaar ritme gedurende de reanimatie, de reversibele oorzaken van een circulatiestilstand zijn gecorrigeerd, behandeld of uitgesloten. 
 

 

 

 

AED en opladen defibrillator

Aangezien in Nederland in de meerderheid van de reanimaties al een AED is aangesloten voor aankomst van de ambulance, kan men overwegen om een defibrillator initieel standaard op te laten laden met het maximale vermogen. Zo is de kans op een onterecht lage energie hoeveelheid kleiner, als een standaard initieel energieniveau van 150-200 J niet aangepast wordt als er een AED geplaatst is. Als er geen defibrillatie gegeven is voor aankomst van de ambulance dient het energieniveau aangepast te worden. Als dit echter niet gebeurd, zijn de nadelen van een onterecht hogere defibrillatie dusdanig klein dat dit niet opweegt tegen de voordelen van het standaard opladen met maximale energie. 

Nazorg

Heb oog voor nazorg, voor familie, omstanders en burgerhulpverleners na het staken van reanimatie. Wijs op beschikbare systemen om naderhand met elkaar in contact te kunnen komen.

Expert opinion

Het LPA9 sluit aan bij de Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2021. De expertgroep heeft bij persisterend PEA het advies toegevoegd om de beademing te ontkoppelen gedurende 30 thoraxcompressies, om eventuele hyperinsufflatie van de thorax te verhelpen wat negatieve gevolgen heeft voor de veneuze return. Eerder werd dit aanbevolen bij het staken van de reanimatie, maar nu is dit ook eerder in het proces geplaatst mogelijk een gunstig effect op de uitkomst te hebben. 

Bronnen

  • De Graaf, C., Beesems, S., & Koster, R. (2019, 03 27). Time of on-scene resuscitation in out of-hospital cardiac arrest patients transported without return of spontaneous circulation. May 2019, Volume 138, 235-242. Resuscitation Journal. doi:10.1016/j.resuscitation.2019.03.030
  • Koster, R., De Vos, R., & Heringhaus, C. (2014, 11). Gebruik van mechanische thorax compressie apparatuur in ambulance hulpverlening en in het ziekenhuis. Nederlandse Reanimatie Raad. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://reanimatieraad.nl/app/uploads/2020/03/Advies-gebruik-MTC-apparatuur_versie20141121.pdf
  • Overdracht van de reanimatiepatiënt: van prehospitaal naar ziekenhuis. (2021, 11). Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.reanimatieraad.nl/app/uploads/2021/09/Overdracht_van_reanimatiepatient_van-prehospitaal_naar_ziekenhuis_20210908_def.pdf
  • Sinning, C., Ahrens, I., Cariou, A., Beygui, F., Lamhaut, L., Halvorsen, S., . . . Hassager, C. (2020, 11 01). The cardiac arrest centre for the treatment of sudden cardiac arrest due to presumed cardiac cause - aims, function and structure. November 2020, Volume 9-Issue 4, 193-202. European Heart Journal - Acute Cardiovascular Care. doi:10.1177/2048872620963492
  • Soar, J., Böttiger, B., Carli, P., Couper, K., Deakin, C., Djärv, T., . . . Nolan, J. (2021, 03 24). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. April 2021, Volume 161, 115-151. Resuscitation. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.02.010
  • Van den Berg, J., Brouwer, M., Bruinenberg, J., Buysse, C., Delnoij, T., Van Haren, I., . . . Weijenberg, W. (2021, 04 21). Richtlijnen Reanimatie in Nederland. Nederlandse Reanimatie Raad. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.reanimatieraad.nl/app/uploads/2022/09/Richtlijnen-Reanimatie-in-NL-2021-1.pdf
  • Van de Voorde, P., Turner, N., Djakow, J., De Lucas, N., Martinez-Meijas, A., Biarent, D., . . . Maconochie, I. (2021, 04 01). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Paediatric Life Support. April 2021, Volume 161, 327-387. Resuscitation Journal. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.02.015
  • Wetenschappelijke Raad van de NRR. (2011, 05). Starten, niet starten en stoppen van de reanimatie. Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad. Nederlandse Reanimatie Raad. Opgehaald op 1 oktober 2022 van https://www.reanimatieraad.nl/app/uploads/2021/09/Niet-starten-en-staken-Reanimatie_herziendeversie_NRR_121016_def.pdf

V&A

-

Verdieping

-