•  
  •  

Reanimatie volwassene

Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

In de praktijk is niet altijd duidelijk wat de oorzaak is van een circulatiestilstand. Gebruik klinisch redeneren om een beslissing te maken welke aanpak het meest aangewezen is, op basis van de bevindingen. Als er twijfel blijft bestaan over de oorzaak, volg dan het reanimatieprotocol waarbij hypoxie, hypovolemie, spanningspneumothorax en tamponade vroegtijdig aandacht krijgen als mogelijk reversibele oorzaken.

Eerste 10 minuten

De eerste 10 minuten van de reanimatie ligt de focus op het geven van thoraxcompressies, beademing met zuurstof, defibrillatie, behandeling van de oorzaak van de circulatiestilstand en medicatietoediening. Coach overige (burger)hulpverleners die manuele thoraxcompressies uitvoeren. Als na 10 minuten reanimatie nog geen herstel van de spontane circulatie is opgetreden, moet overwogen om te vervoeren naar een centrum met adequate opvang. 
Argumenten voor vervoer zijn met name een persisterend schokbaar ritme (VF/VT), reversibele oorzaken waarbij initiële behandeling onvoldoende effect heeft en andere omstandigheden die aanvullende behandeling vereisen. De afweging gaat over de potentiële winst van de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van het ontvangende ziekenhuis tegenover nadelen van vervoeren zoals verlies aan kwaliteit van de reanimatie tijdens het vervoer. Als er geen reden is om na 10 minuten te vervoeren, continueer dan de reanimatie tot 20 minuten.

Herstel spontane circulatie

Bij vermoeden herstel spontane circulatie tijdens thoraxcompressies wordt het tweeminutenblok in principe afgemaakt, tenzij patiënt overtuigende tekenen van leven vertoont. Tekenen van leven zijn, vooral in combinatie:
• spontane, regelmatige, en adequate ademhaling.
• lokaliserende bewegingen van de patiënt.
• openen van de ogen.
• significante stijging van het EtCO2
.
Voor de ritmecheck: start met voelen naar pulsaties, thoraxcompressies voortzetten, defibrillator opladen, overweeg mee laten lopen van de printer, stop compressies maximaal 5 seconden, beoordeel pulsaties.

Bij 20 minuten

Als dan nog geen ROSC is opgetreden, overweeg dan om alsnog te vervoeren, de reanimatie ter plaatse te continueren of te staken. Argumenten om een reanimatie na 20 minuten te staken zijn een niet-schokbaar ritme (PEA of asystolie) als eerste ritme, persisterend niet-schokbaar ritme gedurende de reanimatie, de reversibele oorzaken van een circulatiestilstand zijn gecorrigeerd, behandeld of uitgesloten. 
 

 

 

 

AED en opladen defibrillator

Aangezien in Nederland in de meerderheid van de reanimaties al een AED is aangesloten voor aankomst van de ambulance, kan men overwegen om een defibrillator initieel standaard op te laten laden met het maximale vermogen. Zo is de kans op een onterecht lage energie hoeveelheid kleiner, als een standaard initieel energieniveau van 150-200 J niet aangepast wordt als er een AED geplaatst is. Als er geen defibrillatie gegeven is voor aankomst van de ambulance dient het energieniveau aangepast te worden. Als dit echter niet gebeurd, zijn de nadelen van een onterecht hogere defibrillatie dusdanig klein dat dit niet opweegt tegen de voordelen van het standaard opladen met maximale energie. 

Nazorg

Heb oog voor nazorg, voor familie, omstanders en burgerhulpverleners na het staken van reanimatie. Wijs op beschikbare systemen om naderhand met elkaar in contact te kunnen komen.

Expert opinion

Het LPA9 sluit aan bij de Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2021. De expertgroep heeft bij persisterend PEA het advies toegevoegd om de beademing te ontkoppelen gedurende 30 thoraxcompressies, om eventuele hyperinsufflatie van de thorax te verhelpen wat negatieve gevolgen heeft voor de veneuze return. Eerder werd dit aanbevolen bij het staken van de reanimatie, maar nu is dit ook eerder in het proces geplaatst om mogelijk een gunstig effect op de uitkomst te hebben. 

Bronnen

V&A

Tijdens reanimatie van een patiënt met een PEA kun je transcutaan pacen starten bij een bradycardie. Doe je dat altijd in die situatie?

Nee. Je gaat alleen transcutaan pacen bij een hartritme waarbij dit zinvol is, zoals een 3e graads AV blok.

Versie 11 september 2023

Is het toepassen van de drie-schok strategie ook bedoeld voor de situatie waarbij na het ontstaan van ROSC opnieuw een circulatie-arrest ontstaat op basis van (nogmaals) VF/VT? 

Ja. Bij het ontstaan van een witnessed arrest waarbij de patient aan de monitor/defibrillator ligt mag direct de drie-schok strategie gebruikt worden. Ook als het een re-arrest betreft.

De Nederlandse Reanimaitie Raad (NRR) heeft hierover in een mailwisseling met de protocollencommissie aangegeven dat dit inderdaad een logisch gevolg is van de gedachte achter de drie-schok strategie. Er zijn geen specifieke onderzoeken die dit ondersteunen of tegenspreken.

Versie 27 juli 2023

Verdieping

  • Hart4ALL is een initiatief waarbij burgerhulpverleners die zijn ingezet bij een reanimatie nadien in contact kunnen komen met de patiënt of nabestaanden, indien deze hier mee instemmen. Het is een keuze van RAV's om zich al dan niet aan te sluiten bij de stichting Hart4ALL. Aangesloten RAV's beschikken over Hart4ALL-pakketten, waarin 5 clickbandjes zitten met een unieke code. Bij een reanimatie krijgt de patiënt zo’n clickbandje om pols of enkel geslagen en de overige bandjes worden uitgereikt aan de burgerhulpverlener(s). Bij een thuissituatie krijgt de familie van de patiënt ook een clickbandje. Met deze unieke code kunnen de burgerhulpverlener(s) en de patiënt of de familie zich desgewenst aanmelden. Meer informatie: https://hart4all.nl/