Verantwoording algemeen

Algemeen

VLPA

Expert opinion

-

Bronnen

-

V&A

-

Verdieping

  • Als je als ambulancezorgprofessional een mobiel zorgconsult uitvoert, verwerk je informatie en beslis je, zoals ieder mens, op twee verschillende manieren. Met twee systemen, zoals dit ook wel wordt genoemd. Je eerste systeem werkt snel en intuïtief en herkent patronen. Een soort automatische piloot, zeer ervaren en deskundig. Als tweede systeem is er het analytisch denken. Dat betekent je intuïtie toetsen, meer informatie zoeken en objectief en dus meer rationeel beoordelen, iets wat meer tijd en aandacht vraagt. Bij klinisch redeneren vullen beide systemen elkaar aan, zodat je als professional snel én onderbouwd handelt bij de steeds complexer wordende zorgvragen in de ambulancezorg. De complexiteit vraagt om gestructureerder en bewuster informatie verzamelen, aannames en hypothesen checken, redeneren en beslissen. Daarom is het SPART-model ontwikkeld. De AZN-animatie 'Introductie SPART-model: hulpmiddel bij klinisch redenenerin de ambulancezorg' laat zien hoe het SPART-model in de ambulancezorg toepasbaar is en hoe SPART helpt om completer klinisch te redeneren.
  • In 'Ambulance - De Podcast' (2021) gaat presentator Ivo van Asperen in gesprek met Bert Dercksen, Medische Manager UMCG Ambulancezorg, en Wessel Stegers, verpleegkundig specialist en docent aan de Academie voor Ambulancezorg over het mobiel zorgconsult (ambulancezorgconsult) met daarin het transfer, over het 'denken over denken' én over het klinisch redeneren met de SPART-methodiek. https://www.ambulancedepodcast.nl/ 
  • Met de terugvraagmethode (ook wel terugvertelmethode) kun je als zorgprofessional nagaan of jouw boodschap goed is overgekomen. Je doet dit door de patiënt te vragen om in eigen woorden te vertellen wat jullie zojuist hebben besproken. Hierna kun je, indien nodig, bijstellen of aanvullen. Belangrijk is hierbij om de vraag bij jezelf te houden. Je zegt ‘Ik wil graag weten of ik het goed heb uitgelegd. Wat gaat u thuis vertellen (of doen?)’ Geef de patiënt niet het gevoel dat je hem of haar controleert. Of patiënten en cliënten zelf de regie kunnen nemen over hun gezondheid, is afhankelijk van de mate waarin zij de gegeven informatie begrijpen. De terugvraagmethode kun je breed toepassen: bijvoorbeeld bij het uitleggen van medicijngebruik, bij samen beslissen of praktische informatie over de vervolgzorg.

    https://www.pharos.nl/infosheets/laaggeletterdheid-en-beperkte-gezondheidsvaardigheden-de-terugvraagmethode/