•  
  •  

Traumatisch hoofd-, hersenletsel

Verantwoording algemeen

Algemeen

-

Expert opinion

-

Bronnen

V&A

Wanneer een patiënt op het hoofd gevallen is en hij gebruikt apixaban als anti-coagulantia, moet deze patiënt dan altijd gepresenteerd worden op de SEH?

Het gebruik van anti-coagulantia staat in het protocol als symptoom bij verhoogd risico hersenletsel. Onder het toestandsbeeld 'verhoogd risico hersenletsel' staat transfer ziekenhuis. Transfer betekent de afronding van het ambulancezorgconsult. Door de toevoeging van ziekenhuis achter transfer is het de opzet om de patiënt over te dragen aan het ziekenhuis voor vervolgzorg. De specifieke context van de zorgverlening en de patiënt zijn hierbij van belang. Het is aan de ambulancezorgprofessional om samen met patiënt te besluiten over de vervoerswijze naar het ziekenhuis.

Bij de uitgangspunten in de app en in het protocol Transfer vind je een nadere toelichting over transfer als afrondende processtap.

versie 11 mei 2023

 

Het gebruik van anticoagulantia geeft een verhoogd risico op hersenletsel bij trauma. Geldt dit ook voor een patiënt die een trombocytenaggregatieremmer gebruikt?

Het gebruik van trombocytenaggregatieremmers wordt als niet-risicoverhogend beschouwd. Alleen het gebruik van een trombocytenaggregatieremmer, zonder andere risicofactoren of symptomen, is geen reden voor transfer ziekenhuis.

Dit is in lijn met de NHG-Standaard Hoofdtrauma (2015,02) 

versie 7 december 2023

Verdieping

-